שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת

תוכנית 7/ 03/ 237/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת
מספר: 7/ 03/ 237/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור למבנה משק בשטחי מושב שרשרת.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח למבני משק.
ב. הקמת בתי אריזה ואחסנה חקלאית.
ג. קביעת מגבלות, הנחיות וזכויות בנייה.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ה. לא תהיה אפשרות לכל שימוש אחר בשטח שאינו בשימושים המותרים בתכנית. שימוש כזה יחשב כסטייה ניכרת ולא יתאפשר בהליך של שימוש חורג אלא יידרש שינוי ייעוד.
ו. קביעת מיקום הכניסה למגרשים שבתכנית והתווית דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת

תיאור המיקום:
מצפון לאזור המגורים במושב שרשרת באזור חלקות ב'
קואורדינטה מערב מזרח - Y 590/800
דרום צפון X 161/400

גושים וחלקות:
גוש רשום מס' 10028003 חלקי חלקות 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 5התווית דרך גישה דרומית לנתיבותשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2749. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 484. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2006
קבלת תכנית27/07/2006