שינוי יעוד בישוב צורית

תוכנית ג/ 10968

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד בישוב צורית
מספר: ג/ 10968
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי ודרך משולבת לשטח למבני ציבור.
2. קביעת התכליות המותרות ליעוד הקרקע.
3. קביעת הנחיות אדריכליות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבצורית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19043חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 127צורית - גילוןשינוי
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2891. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3704. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1999
קבלת תכנית16/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202425/11/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002