שינוי יעוד במגרש ב' מאזור תעשיה למגרש מסחרי, לתעשיה, מלאכה, תצוגה ומסחר

תוכנית גז/ 440/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד במגרש ב' מאזור תעשיה למגרש מסחרי, לתעשיה, מלאכה, תצוגה ומסחר
מספר: גז/ 440/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד במגרש ב' בתחום גז/440/ 20 ו-גז/ מק/ 440/ 22, מאזור תעשייה
למגרש מסחרי אשר ישמש לתעשיה, מלאכה, תצוגה ומסחר משולב.
שינוי בשימוש מתעשיה למסחר או משרדים יהווה סטיה ניכרת בהתאם לתקנון 2 (19) לתקנון התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002.
2. הקטנת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבארות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7286חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מק/ 440/ 22איחוד וחלוקה בהסכמת הבעליםשינוי
תוכניתגז/ 440/ 20הרחבת תעשיה ואחסנה (מגרש 13)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3903. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 964. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/06/2002
קבלת תכנית13/05/2002