שינוי יעוד במגרש מס' 901 והגדלת זכויות בניה במגרש 81 שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד במגרש מס' 901 והגדלת זכויות בניה במגרש 81 שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור למגורים א'
ושטח לבנייני ציבור ושינוי קוי בניין במגרש מס' 901.
2. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לדרך משולבת למעבר רכב
ולשטח ציבורי פתוח. מגדרש מס' 2005.
3. הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 81 ושינוי קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 180) ל- 746 מ''ר מתוכםן 630 מ''ר
המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 81) ל- 1000 מ''ר מתוכם 824 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
3. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לשטח לבנייני ציבור
(מגרש מס' 901) ל- 1265 מ''ר מתוכם 1000 מ''ר
המהווים שטחים עיקריים.
4. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים (מגרש מס' 901-2005).
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
6. קביעת התכנליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
8. קביעת קוי הבניין הסופחיים למגרשים וקביעת סה''כ יחידות דיור בכל מגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק6389, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2010
קבלת תכנית01/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010