שינוי יעוד במגרש 124 רח' סמלו פינת שבטי ישראל - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד במגרש 124 רח' סמלו פינת שבטי ישראל - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד בחלקה 40/1 מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' משולב במסחר.

עיקרי ההוראות:
א. מתן הנחיות ומגבלות בנייה.
ב. קביעת תנאים אדריכליים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק40109
39576חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000218/01/2010