שינוי יעוד בשטח המיועד לתעשיה ומסחר לפארק עסקים משולב

תוכנית מכ/ 706

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד בשטח המיועד לתעשיה ומסחר לפארק עסקים משולב
מספר: מכ/ 706
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי שטח המיועד לתעשיה ותעשיה או מסחר,
לפארק עסקים ולפארק עסקים משולב בבית אבות.
- הרחבת רחוב היוזמה ע"י שינוי גבולות מגרשי תעשיה
תוך הקטנת השפ"פ שלאורך רחוב כרמלים.
- שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לשטח חניה מגוננת.
- קביעת שטחי שירות לבנינים על פי תקנות התכנון
והבניה.
- קבלת הקלה למרחק מזערי של מוסד שהוא מעון לקשישים,
מוסד חינוכי או נוער וכיוצא באלה מתחנת דלק.
- קביעת קו בנין מדרך מספר 4 ל- 70 מטר מציר הדרך
במקום 150 מטר.
- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלטירת כרמלטירת כרמל

תיאור המיקום:
בסמוך לרחובות הרצל וכרמלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10725חלק21, 32, 34, 84
10726חלק12, 134
10728חלק62-64, 132
11359חלק4, 17-181, 16, 19-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 286/ אפארק תעשיה, טירת הכרמלשינוי
תוכניתמכ/ 286פארק תעשיה בטירת הכרמל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3988. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט14/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית04/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו20/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות20/03/2007
הוגשו התנגדויות28/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1387.
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2005
קבלת תכנית12/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית