שינוי יעוד החלקה לאזור מגורים ב',הפקעת דרך להרחבת רח' הנשיא הראשון.

תוכנית רח/ 550/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד החלקה לאזור מגורים ב',הפקעת דרך להרחבת רח' הנשיא הראשון.
מספר: רח/ 550/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד החלקה לאזור מגורים ב',הפקעת דרך להרחבת רח' הנשיא הראשון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רח' הנשיא הראשון,רחובות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק569
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .