שינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.

תוכנית נס/ 176/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.
מספר: נס/ 176/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א3 ל-אזור מגורים א2
ושינוי זכויות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
סיתוונית 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3639חלק213
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ במ/ 117נס ציונה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3938. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1487. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2002
קבלת תכנית11/04/2002