שינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה.

תוכנית רח/ 550/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה.
מספר: רח/ 550/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד
וקביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות
רחוב: פינסקר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק226
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1989.
פרסום לאישור ברשומות08/10/1989תאריך פרסום: 08/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3704. עמוד: 24. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית01/06/1983