שינוי יעוד הקרקע ,איחוד וחלוקה של החלקות .

תוכנית רח/ 401/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד הקרקע ,איחוד וחלוקה של החלקות .
מספר: רח/ 401/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור פיתוח ע"פ תכנית 6 / R
למגרש מסחרי מיוחד, אזור מגורים ב', דרכים, חני
ה ציבורית ושטח ציבורי פיתוח.
ב. קביעת הוראות בניה למבנה הקיים, המיועד לשימור
ולבניה חדשה. ג. איחוד וחלוקה של החלקות 90, 91 בגוש 3704, בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק90-91, 103, 521
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1991.
פרסום לאישור ברשומות29/03/1990תאריך פרסום: 29/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3755. עמוד: 2364. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית20/08/1989