שינוי יעוד הקרקע,קביעת איחוד וחלוקה,חלוקת השטח למגרשים

תוכנית רח/ 401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד הקרקע,קביעת איחוד וחלוקה,חלוקת השטח למגרשים
מספר: רח/ 401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע מאיזור פיתוח עפ"י תכנית 6R/ ומגורים ב' ישן, לאזורים: מגורים א', מגורים א' מיוחד, מגורים ב', מגורים ג', שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, מגרש מסחרי מיוחד, מגרש למוסך ודרכים. ב. קביעת איחוד וחלוקה, בחלקות 135,134 ו-526527 ,, בגוש 3704. לגבי שטחים אלה תוגשנה תכניות מפורטות. ג. חלוקת השטח למגרשים עפ"י לוח ההקצאות שבתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות, בין רח':גורודסקי,סירני,השומרים,ומנוחה ונחלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק225, 236
3704חלק89, 93-98, 100-101, 104-106, 123, 133-140, 142-150, 153, 179-180, 432-433, 522, 524, 526-527, 550-552
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 115חלוקת החלקה הנ"ל ל-2 חלקים והרחבת דרך קיימת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1986תאריך פרסום: 17/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3347. שנה עברית: התשמו .