שינוי יעוד השטח מציבורי לפרטי

תוכנית גז/ 624/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד השטח מציבורי לפרטי
מספר: גז/ 624/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וקביעת גבולות החלקות בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6270חלק44-51, 5315-16, 18, 41-42, 52, 62, 80
6271חלק31, 33-35, 50-55
6275חלק48
6276חלק94-5, 8, 14, 65, 67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1967תאריך פרסום: 23/10/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1403. עמוד: 123. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1967תאריך פרסום: 13/04/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1353. עמוד: 1356. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית13/04/1967