שינוי יעוד ו / או חלוקת חלקות מאזור נחלות לאזורי מגורים במושב

תוכנית עח/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ו / או חלוקת חלקות מאזור נחלות לאזורי מגורים במושב
מספר: עח/ 137/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד ו / או חלוקת חלקות מאזור נחלות לאזור
י מגורים במושב, כדלקמן:
(א) שינוי מס' :1 שינוי יעוד ממגרש לבן ממשיך
----------- המצורף לנחלה למגרש מגורים דו
משפחתי שאינו שייך לנחלה שבו
תותרנה 2 יח"ד במבנה אחד. שטח
הבניה המותר הוא 220 מ"ר לשתי
היחידות.
(ב) שינויים מס' 2,:3 שינוי יעוד ממגרש לבן ממשיך
---------------- המצורף לנחלה למגרש מגורים
שאינו מצורף לנחלה.
(ג) שינוי מס' :4 שינוי יעוד חלק מנחלה למגרש
------------ מגורים.
ב. הסדרת קוי בנין.
ג. קביעת מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
כפר ידידיה
גוש 8300 חלקה 55 בחלק (*א8)
גוש 8300 חלקה 1 / 59 (*א34)
גוש 8303 חלקה 23 בחלק (*א11)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1996תאריך פרסום: 12/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4380. עמוד: 1616. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4702. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1994
קבלת תכנית11/08/1994