שינוי יעוד וחלוקה

תוכנית עח/ 66/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וחלוקה
מספר: עח/ 66/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד וחלוקה:
מגרש 3 / -56 לשטח פרטי פתוח יירשם על שם רשות הפיתו
ח מגרש 1 / -56לשטח בניני משק,יירשם על שם רשות הפית
וח מגרש 2 / -56צבורי פתוח ירשם ע"ש רשות הפיתוח וי
וחכר לרשות המקומית בדמי חכירה סמליים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
חרבת מנשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7903חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/04/1969תאריך פרסום: 25/04/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1520. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית23/10/1967