שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעה

תוכנית ג/ 5798

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעה
מספר: ג/ 5798
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלק מחלקה משטח חקלאי למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18140חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/1991תאריך פרסום: 10/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3927. עמוד: 135. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1990תאריך פרסום: 08/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3780. עמוד: 3325. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1990.
קבלת תכנית09/10/1986