שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בנין חדש לשם יצירת 16 יח"ד חדשות - שכ' בית חנינה

תוכנית 7248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בנין חדש לשם יצירת 16 יח"ד חדשות - שכ' בית חנינה
מספר: 7248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 מיוחד, לאזור מגורים 3 מיוחד, לשטח לבניני ציבור לשטח פתוח ציבורי ולדרך ציבורית.
ב. הוצאת חלקות 23, 22 בגוש 30605 ממתחם לתכנון מפורט עם איחוד וחלוקה מחדש, שנקבע בתכנית 3458/ א.
ג. קביעת בינוי לבניית בנין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מרתף חלקית בשטח מגרש חדש מס' 1 לשם הקמת 12 יח"ד חדשות, בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
ד. קביעת גובה הבניה המירבי ומס' הקומות המירבי בשטחי המגרשים המיועדים לבניה.
ה. קביעת קוי בנין חדשים בשטחים המיועדים לבניה.
ו. הגדלת שטחי הבניה בשטח מגרש חדש מס' 1 ל- 2040.33 מ"ר שטחים מירביים, מתוכם 1540.32 מ"ר שטחים עיקריים.
ז. קביעת השימושים המותרים בשטח הבנין הציבורי לגן ילדים ולשטח לשמוש קהילתי (רווחה או בריאות).
ח. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטחי מגרשים חדשים מס' 1 עד 6 .
ט. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 22 ו- 23 בוש 30605.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכ' בית חנינה.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30605חלק22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3458/ אשכונת בית חנינה - קביעת הוראות הבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2768. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1453. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/08/2001
קבלת תכנית24/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002