שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בניני מגורים ובניני ציבור - מתחם פרי הר.

תוכנית 4967

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בניני מגורים ובניני ציבור - מתחם פרי הר.
מספר: 4967
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
1) שינוי יעוד משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים מיוחד, לאזור מסחרי מיוחד, לשטח תעסוקה מיוחד, לשטח לבניני ציבור, לדרך ציבורית ולשטח לחניה ציבורית.
2) שינוי יעוד משטח פתוח ציבורי - גן בוטני, לשטח לבניני ציבור, לשטח פתוח ציבורי ולדרך ציבורית.
3) שינוי יעוד , משטח לבניני ציבור לשטח פתוח ציבורי, לאזור מגורים מיוחד ולדרך ציבורית.
4) שינוי יעוד שטח , מדרך לשטח פתוח ציבורי - גן בוטני ולשטח פתוח ציבורי.
ב. קביעת בינוי להקמת בניני מגורים, בניני מסחר ומשרדים, בניני תעסוקה מיוחדת (הי -טק) ובניני ציבור בשטח התכנית, בהתאם לנספחי בינוי.
ג. קביעת מספר הקומות המירבי בבניני המגורים ל- 5 עד 13 קומות, בבניני המסחר והמשרדים ל- 6 קומות, ובניני התעסוקה ל- 10 קומות.
ד. קביעת הוראות בינוי בשטחי המגרשים המיועדים לבניה, לרבות קווי הבנין המירביים מספר יחידות הדיור המירבי ושטחי הבניה המירביים.
ה. קביעת השימושים המותרים בשטחים המיועדים לאזור המסחרי, למסחר ולמשרדים.
ו. קביעת השימושים המותרים בשטחים המיועדים לתעסוקה מיוחדת, לתעשיית היי טק, וקביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים ממנה.
ז. קביעת השימושים המותרים בשטחים המיועדים לבניני ציבור.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח, וקביעת שלבים לביצוע הבניה.
ט. קביעת הוראות פיתוח ואחזקה בשטחים שבתחום התכנית, לרבות בשטחים המיועדים לבניה, בשטחים הפתוחים הציבוריים ובשטחי הדרכים.
י. קביעת מערך הדרכים בשטח התכנית , תוך התויית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות/מאושרות, ביטול דרכים מאושרות/קיימות, התויית מעברים להולכי רגל, וקביעת מעברים תת קרקעיים לכלי רכב ולהולכי רגל מתחת למפלס רחוב גולומב.
יא. קביעת הוראות לתכנון ולביצוע חניה פרטית וחניה ציבורית בשטח התכנית.
יב. קביעת שטחים עם זכות מעבר לרכב והוראות לפיתוחם ולאחזקתם.
יג. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
יד. איחוד וחלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
השטח הידוע כ"פרי הר" בסמוך לשכונת גבעת מרדכי , שטח בין הרחובות בזק מצפון, שדרות גולומב ממזרח ומדרום, ושדרות בגין ממערב.
שטח בין קואורדינטות אורך 167/875 - 169/385
לבין קואורדינטות רוחב 130/875 - 129/250.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30169חלק68
30170חלק1-23-4
30171חלק112
30181חלק133, 198
30182חלק7, 112, 10, 13, 16
30184חלק89-9086-88, 126
30194חלק35
30195חלק157
30196חלק1
30199חלק50
30339חלק2, 89, 91
30340חלק5-8, 11-12, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 358. שנה עברית: התשסו .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1450. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2001
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2000
קבלת תכנית20/08/1997