שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות קומות להרחבות דירות קיימות-יוסי בן יועזר- קטמו

תוכנית 5965/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות קומות להרחבות דירות קיימות-יוסי בן יועזר- קטמו
מספר: 5965/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים 5 לאזור מגורים 1 מיוחד.
ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
1. חפירת קומת קרקע במפלס 267- לשם הרחבת 2 יח' בקומה שמעליה.
2. קביעת בנוי לתוספת בניה בחזית המערבית ובחזית הדרומית של הבנין - בקומה א' ובקומה ב' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן.
3. תוספת קומה חדשה לשם הרחבת 2 יחידות דיור בקומה ב'.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
ד. הגדלת שטחי בניה מירביים ל- 881.69.
ה. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 2 קומות ל- 4 קומות .
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםיוסי בן יועזר

תיאור המיקום:
שכ' קטמון,
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30173חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2010. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים29/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2282. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/09/2001
קבלת תכנית03/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20528/05/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200200110/01/2002