שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה ויצירת 4 יח"ד חדשות בבנין קיים- שכ' שועפט

תוכנית 8631

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה ויצירת 4 יח"ד חדשות בבנין קיים- שכ' שועפט
מספר: 8631
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : שינוי יעוד אזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים 2 .
2. קביעת הבינויים הבאים בבנין.
3. הפיכת שטח שירות בקומת הקרקע לשטחים עיקרים ותוספת בניה בקומת הקרקע לשם יצירת שתי יח"ד חדשות.
4. תוספת בניה בקומה א' לשם הרחבת שתי יח"ד קיימות.
5. תוספת קומה עליונה קומה ב' לשם יצירת שתי יח"ד חדשות .
6. שינו ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים 2 .
7. הגדלת מספר קומות מירבי משתי קומות לשלוש קומות .
8. קביעת שטחי בניה המירבי בהיקף של 636 מ"ר מהם 589 שטחים עיקריים ו- 47 שטחי שירות.
9. שינוי קוי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
10. הגדלת מספר יח"ד מירבי מ- 2 יח"ד ל- 6 יח"ד .
11. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
12. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
13. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשעפט

תיאור המיקום:
אסהל - שכונת שועפט, רח' אחמד שווקי ממערב לדרך ראמללה - ליד בית הקברות.
קרקע בהליכי הסדר ( לוח תביעות )
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך בין 221/495 - 221/530
רוחב בין 635/500 - 635/520
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30557חלק98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3456/ אשכונת שועפט - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4749. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2006
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1893.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/12/2004
קבלת תכנית28/03/2004