שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן

תוכנית 8250

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן
מספר: 8250
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים 1 לאזור מגורים 2 .
ב. קביעת הבינויים הבאים בבנין:
1. חפירה בקומת מרתף והפיכת שטח מחסנים לשטח עיקרי באותה הקומה הכל לשם הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמעליה.
2. יצירת חלונות קוקיה בגג הרעפים לשם הרחבת יח"ד קיימות באותה הקומה.
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
ד. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח מ- 712 מ"ר ל- 830 מ"ר.
ה. שינוי בקומת המרתף משטח שרות לשטח עיקרי בשטח של 125.7 מ"ר.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםכובשי קטמון

תיאור המיקום:
שכ' גונן
שטח בין קואורדינטות אורך 220/155 - 220/210
לבין קואורידנות רוחב 630/190 - 630/245
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30009חלק108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3175. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2985. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2001
קבלת תכנית08/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200300913/03/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200201208/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002