שינוי יעוד חלק מאזור חקלאי, קביעת הנחיות לבינוי ולפיתוח תשתית

תוכנית ק/ מק/ 3402

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מאזור חקלאי, קביעת הנחיות לבינוי ולפיתוח תשתית
מספר: ק/ מק/ 3402
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלק מחלקה 90 גוש 8868 כמסומן בתשריט משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק דרגה ב' ע"פ תמ"א 4/18.
ב. קביעת 40 מטר רבוע שטח עיקרי למבנה בתחום תחנת התדלוק.
ג. קביעת 120 מטר מרובע שטח עיקרי לגגון התחנה.
ד. הרחבת דרך קיימת.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ולפיתוח תשתית.
ו. קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת היתר בניה על פי חוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
בתחום המועצה המקומית כפר קאסם צפון מערבית לפארק התעשיה סיבל - ראש העין ומצפון למחלף אבן עזר, בתחום שיפוט מוניציפאלי - כפר קאסם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8868חלק90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4016. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה22/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2007תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1589. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006