שינוי יעוד חלק מש.צ.פ לש.פ.פ

תוכנית זמ/ 257/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מש.צ.פ לש.פ.פ
מספר: זמ/ 257/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מ- שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח בשטח של 16 מ"ר .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מחלק שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח בשטח של 16 מ"ר .
2. יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד עתידי בין תא השטח הפרטי הפתוח לתא המגורים.
3. הגדלת קו בנין אחורי של המגרש לכוון השטח הציבורי הפתוח.
4. זכויות הבניה לא יגדלו כתוצאה מהרחבת שטח המגרש.
5. בשטח הנידון לא תתאפשר בניה או פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיהזמיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5749חלק1946
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 257איחוד וחלוקה ללא הסכמהשינוי
תוכניתזמ/ 800/ 1הוספת מרתפיםשינוי
תוכניתזמ/ מק/ 268תכנית לבניית מצללה (פרגולה)כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6031. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים16/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1231. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2009
קבלת תכנית19/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה