שינוי יעוד חלקה ממגורים ב' למעורב מסחר ומגורים.

תוכנית רח/ 550/ ג/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלקה ממגורים ב' למעורב מסחר ומגורים.
מספר: רח/ 550/ ג/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאיזור מגורים ב' לאיזור מגורים ג'.
2. תוספת 5 יח"ד כך שיהיו 11 יח"ד במקום 6 יח"ד.
3. תוספת 2 קומות כך שיהיו 5 קומות ע"ע + קומה חלקית.
4. שינוי קו בנין צדדי ל- 3.60 במקום 4.00.
5. שינוי בקו בנין קידמי למרפסות מקורות ע"ג עמוד,
3 מ' במקום 5 מ' ובתנאי שרוחבן לא יעלה על 4 מ'
וסידורן יהיה זו מעל זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותיעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק840
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4757. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2070. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית07/10/2002