שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ

תוכנית רצ/ 1/ 2/ 3/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ
מספר: רצ/ 1/ 2/ 3/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי יעוד לחלק מחלקה 74 בגוש 4746 משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח להשלמת מגרשים באזור מגורים ב', אזור ב' מיוחד ושטח בנייני ציבור.
3. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
צפון ראשון לציון. גוש 4746 שטח ציבורי פתוח
מצפון: מגורים, רמת אליהו, גוש 7282
ממזרח: דרך, רחוב זלמן שניאור גוש 3947
מדרום: מגורים, גוש: 4746
ממערב: מגורים, גוש 3946

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4746חלק13-21, 74
7282חלק92-99, 244-245
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ ארצ/3/2/1/א פרטית+שילטוןשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4221. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3124. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2003
קבלת תכנית17/02/2003