שינוי יעוד לאזור מגורים ומלונאות מיוחד, הגדלת מס' יח"ד, ומס' הקומות.מלון גליל.

תוכנית נת/ 552/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לאזור מגורים ומלונאות מיוחד, הגדלת מס' יח"ד, ומס' הקומות.מלון גליל.
מספר: נת/ 552/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד לאזור מגורים ומלונאות מיוחד.
ב. הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מספר הקומות.
ג. תוספת זכויות בניה.
ד. קביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
ה. הקטנת קווי בנין מעל ומתחת לקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהשד ניצה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8272חלק8212
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 166/ 9שכונת מכנסשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/03/2009
החלטה בדיון בולחוף20/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/04/2003
קבלת תכנית26/03/2003