שינוי יעוד לאתר לשרותי דרך - תחנת תדלוק, טל אל

תוכנית ג/ 10768

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לאתר לשרותי דרך - תחנת תדלוק, טל אל
מספר: ג/ 10768
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתב"ע ג / 6203 ע"י הגדרת מגרשים והגדרת תכליו
ת מותרות במגרשי הבניה לשטח לתחנת תדלוק ושטחים לשרו
תידרך.
קביעת הוראות לזכויות בניה במגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבטל-אל

תיאור המיקום:
ישוב: טל-אל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19026חלק7-8, 10
19027חלק3-4, 7, 92, 5-6, 93-94, 104, 108-109, 113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/06/1998
קבלת תכנית25/06/1998