שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יבין

תוכנית ג/ 13311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יבין
מספר: ג/ 13311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
*שיפוץ והרחבה והתאמה של מבני משק קיימים לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
*תכנון מחדש של מבני משק הקיימים בשטח מגורים בנחלות (חלקות א) והגדרתם כמבנים חריגים.
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי חיים.
קביעת התכליות המותרות.
קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק150
23090חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1811. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3430. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2002
קבלת תכנית23/07/2002