שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת

תוכנית ג/ 12932

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת
מספר: ג/ 12932
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי חיים כגון: דיר עגלים, רפת, ולולים ומבנה שירות הקשורים במישרין למשק חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק7-12, 35, 39-40, 44-45, 47, 52-53
23092חלק21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1834. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/01/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 58. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2002
קבלת תכנית06/01/2002