שינוי יעוד למגורים ושפ"פ-אריש חיים-יבנאל:

תוכנית ג/ 14026

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים ושפ"פ-אריש חיים-יבנאל:
מספר: ג/ 14026
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יועד שטחים ממגורים ב' לשטח משקי עזר ושטח פרטי פתוח ושינוי יעוד שטח משקי עזר לשטח מגורים ב' ע"י חילופי שטחים בחלקים מחלקות 20,19 גוש 15437 מגרש 32 - יבניאל
א. שינוי יעוד קרקע ע"י החלפת שטחים.
ב. קביעת הוראות בניה וקווי בניין בתחום התוכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15437חלק19-21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2957שכונת "סמדר"יבנאלשינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 444. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3256. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח16/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2003
קבלת תכנית08/06/2003