שינוי יעוד למגורים טמרה

תוכנית ג/ 13179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים טמרה
מספר: ג/ 13179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרש למגורים שמותר להקים עליו שני מבנים 3 יח"ד כל אחד, המשך מערכת כבישים.
שינוי יעוד שטח מאזור יער לאזור מגורים א' (סה"כ יח"ד מוצע בתוכנית 6)
שטח לבנייני ציבור
דרכים
חלוקת חלק מחלקות 13,14,35 בגוש 17096 למגרשי בניה לפי המסומן בתשריט תכנית זו.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17096חלק13-14, 35
17111חלק1-2, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרהשינוי
תוכניתג/ 15608תכנית מתאר טמרההתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2561. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: אל-סינארה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4122. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית10/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2002