שינוי יעוד למגורים יבניאל

תוכנית ג/ 2679

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים יבניאל
מספר: ג/ 2679
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגורים ולגן ילדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1980תאריך פרסום: 24/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2598. עמוד: 880. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1979
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1977תאריך פרסום: 17/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2385. עמוד: 390. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1977
קבלת תכנית19/07/1976