שינוי יעוד למגורים, תל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 247

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים, תל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 247
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה + שינוי ייעודי קרקע+ זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים עפ"י פרק ג'סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
ב. שינוי ייעוד מחקלאי ודרך קיימת למגורים ב' (סה"כ 150 יח"ד, בצפיפות ממוצעת של 5.24 יח"ד לדונם), מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים מוצעות והרחבת דרכים.
ג. הגדרת גודל למגרשים בהתאם לייעודם בתוכנית.
ד. הגדרת שטחי בניה עיקריים ושטחי שירות
ה. הוראות עיצוב והגבלות בנייה
ו. התווית והרחבת דרכים קיימות בתחום התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
בקצה המערבי של רח' הדקל, מדרום לכביש הגישה הישן לתל מונד מדרך מס' 4, ובצמוד לתכנית מאושרת מס' הצ/ 5/ 1/ 107.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7786חלק2120
7787חלק33-35140
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 107תכנון כוללכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3/ בקביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאישינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.כפיפות
תוכניתהצ/ 137הרחבת דרכים קיימות, ופתיחת דרכים חדשות.שינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2009
קבלת תכנית03/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000508/03/2010