שינוי יעוד למלונאות להקמת בית מלון חדש - צומת הרח' הלל ההסתדרות - מע"

תוכנית 6503

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למלונאות להקמת בית מלון חדש - צומת הרח' הלל ההסתדרות - מע"
מספר: 6503
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לאזור משולב למלונאות ו/או משרדים ו/או מגורים.
ב. קביעת הוראות בדבר הריסת הבנין הקיים ( למעט האמור בסעיף קטן (ג) להלן), והקמת בנין חדש במקומו, בשטח מגרש חדש מס' 1 , בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת הוראות בדבר שימור חזיתות הבנין הקיים בחלקה 191 בגוש 30049 , בצידו המזרחי והדרומי.
ד.הגדלת שטחי הבניה המירביים בשטח מגרש חדש מס' 1 וקביעתם ל- 10.700 מ"ר מתוכם 7.300 מ"ר שטחים המהווים שימושים עיקריים.
ה. קביעת מס' הקומות המירבי ל- 8 קומות מעל מפלס הכניסה ל- 2 קומות מתחת למפלס הכניסה.
ו. קביעת קוי בנין מירביים בשטח מגרש חדש מס' 1 , לרבות קוי בנין אפס.
ז. התרת שטחים לשימושים מסחריים במפלס הכניסה בהתאם לנספח הבינוי.
ח. קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
ט. קביעת הוראות בדבר ביצוע חניה .
י. קביעת הוראות בגין מבנים גדרות ומדרגות להריסה.
יא. איחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםההסתדרות, הלל

תיאור המיקום:
מרכז העיר , (המע"ר) שטח הידוע כמלון עדן לשעבר,
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30049חלק191, 198, 230237, 246
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1589. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות15/08/2002
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 8. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2000
קבלת תכנית16/06/1999