שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ויינשטיין דוד, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 14989

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ויינשטיין דוד, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 14989
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שיפוץ והרחבה והתאמה של מבני משק קיימים (רפת) לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
תכנון מחדש של מבני משק הקיימים בשטח מגורים בנחלות (חלקה א') וייעודם לפי המצב הקיים כמבני משק לרפת קיימת וקביעת מגבלות על שימושים אלה.


עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי חיים.
המבנים הקיימים המוגדרים כמבני משק באזור המגורים הינם מבנים הקשורים אך ורק לפעילות היצרנית של הרפת והמוגדרת בתכנית הבינוי.
קביעת התכליות המותרות.
קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים.
צמצום ומזעור מפגעים חזותיים וסביבתיים בנחלה על ידי קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23086חלק67
23087חלק7176
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2097. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2405. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2005
קבלת תכנית10/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2004