שינוי יעוד לשטח מוסד וקביעת בינוי להקמת בנין מגורים ברח' החלוץ 74 - בית הכרם

תוכנית 5702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח מוסד וקביעת בינוי להקמת בנין מגורים ברח' החלוץ 74 - בית הכרם
מספר: 5702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 לשטח מוסד,לאזור מגורים 4 מיוחד ולשטח לתחנת טרנספורמציה .
ב. חלוקת חלקה 61 בגוש 30154 לשלושה מגרשים.
ג. קביעת בינוי ופיתוח בשטח מגרש חדש מס' 2 להקמת נין מגורים,בהתאם לנספח בינוי.
ד. הגדלת אחוזי בניה המירביים בשטח מגרש חדש מס' 2 תוך קביעת שטחי הבניה ל- 1.185 מ"ר מתוכם 787.32 מ"ר שטחים המהווים שימושים עיקריים.
ה. הגדלת מספר הקומות המירבי בשטח מגרש חדש מס' 2 מ- 2 קומות ל- 3 קומות מעל לקומת חניה תת קרקעית.
ו. קביעת קוי בנין חדשים להקמת בנין המגורים החדש.
ז. קביעת מס' יחידות הדיור המירבי בבנין המגורים כאמור ל- 8 יח"ד .
ח. קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור.
ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
י. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.
יא. קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח, לרבות הסדרת הכניסות למתחם מרח' הבנאי ורח' החלוץ וביצוע הסדרי תנועה וחניות בשטח מגרש חדש מס' 1 ושטח לחניה בחלק מחלקה 100 שבגוש 30154 לטובת מגרש חדש מס' 1 .
יג.חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהחלוץ

תיאור המיקום:
שכונת בית הכרם, השטח הידוע כ"מעון ויצו" רח' החלוץ
74 ממזרח לרח' החלוץ ומצפון לרח' הסוללים.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30154חלק6148-49, 51, 78, 86, 88, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית911שינוי מספר אזור המגורים בבית הכרם ושכונת הפועלים.שינוי
תוכנית1039הרחבת דרכים בשכונת בית הכרם והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2047. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות15/02/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2916. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1998
קבלת תכנית05/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002