שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אל

תוכנית ג/ 6089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אל
מספר: ג/ 6089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע והקצאת שטח תיירות ונופש המבוסס
על מתקנים מיוחדים ותצפיות נוף בסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבטל-אל

תיאור המיקום:
ישוב: טל-אל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18506חלק2
19026חלק8
19027חלק2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1457. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/12/1993
פרסום לאישור בעיתונים01/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1990תאריך פרסום: 15/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3767. עמוד: 2822. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/12/1989
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1987
קבלת תכנית26/08/1987