שינוי יעוד לתחנת תידלוק, יפתח

תוכנית גע/ מק/ 089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתחנת תידלוק, יפתח
מספר: גע/ מק/ 089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 3456קבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006