שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.

תוכנית בר/ 242/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.
מספר: בר/ 242/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת על:
שיקום ושידרוג מתקן לטיפול בשפכים הקיים במוא"ז ברנר ושימוש
בקולחים המתקבלים לצורך השקיה במרחב המועצה האזורית.
מטרות משנה:
1. שינוי ייעוד מ"שטח חקלאי" ל:"דרך", "מאגר מי קולחים",
שטח למתקנים הנדסיים" ו"אזור נחל וסביבותיו".
2. קביעת הוראות בדבר טיפול ושיקום סביבתי.
3. קביעת הוראות והנחיות ולו"ז בדבר טיפול בבוצת מפעל תדיראן.
4. קביעת הנחיות לטיפול ושיקום מתקן ברנר.
5. קביעת הנחיות לטיפול ושיקום המט"ש המוצע.
6. קביעת הוראות לתפעול מכון הטיהור.
7. קביעת הוראות לפעולות הניטור.
8. קביעת הוראות לעבודות עפר.
9. קביעת הוראות למתקני המכון.
10. קביעת הוראות בדבר פעולות אכיפה להזרמת שפכים
תעשיתיים/חקלאיים ועיצוב נופי.
11. קביעת הוראות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
מתקן לטהור שפכים מרחב ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2622חלק2
2623חלק2-3
2624חלק1
2625חלק2, 4
2628חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4356. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/07/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה17/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 26. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/06/2003
קבלת תכנית29/05/2003