שינוי יעוד מאזור בנייני צבור לאזור מגורים וחלוקתו לשתי חלקות - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בנייני צבור לאזור מגורים וחלוקתו לשתי חלקות - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלקה 12 בגוש 1894
מיעוד למבני ציבור ליעוד מגורים.
ב. חלוקת חלקה 12 בגוש 1894 לשתי חלקות חדשות:
מספר זמני 12 א' בשטח של 912 מ"ר מספר זמני 12 ב'
בשטח של 894 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1894חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 39שכונת רקפת - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/1984תאריך פרסום: 31/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3059. עמוד: 2580. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1984. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1984. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1984.
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1983. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1983. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1983.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. עמוד: 2382. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית01/05/1983