שינוי יעוד מאזור חקלאי א' לאזור מגורים מיוחד, לשטחלבניני ציבור, שצ"פ ודרכים.

תוכנית הר/ 1960

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי א' לאזור מגורים מיוחד, לשטחלבניני ציבור, שצ"פ ודרכים.
מספר: הר/ 1960
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי א' לאזור מגורים מיוחד, לשטח לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב. קביעת חלק משטח התכנית לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ג. קביעת הוראות ותנאים לבנוי 419 יח"ד בגובה שבין 3 ל- 6 קומות מעל ה- 0.0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליההבריגדה היהודית, כנפי נשרים, מלכי יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6526חלק14-15, 1910, 16, 133-135
6536חלק1-3, 5, 7, 225-228, 235-238, 715, 746, 74913-15, 76-78, 82, 716, 780, 867
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 1274/ אהרצליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1480. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/12/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2000תאריך פרסום: 20/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4903. עמוד: 4263. שנה עברית: התשס .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה13/12/1999
קבלת תכנית18/02/1999