שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק,

תוכנית בר/ 11/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק,
מספר: בר/ 11/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק, מחוץ לתכנית הקיימת, שינוי מאזור מגורים לאזור מבני צבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/04/1976תאריך פרסום: 08/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2210. שנה עברית: התשלו .