שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חנוך

תוכנית עח/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חנוך
מספר: עח/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חנוך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
כפר ימה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק27, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1971תאריך פרסום: 22/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1740. שנה עברית: התשלא .