שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה.
מספר: צש/ 8/ 21/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד
עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק63, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1985תאריך פרסום: 28/01/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3154. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית25/08/1982