שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנה תקנון, קביעת קוי בניה, אחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895כל הגוש
1897כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2680. עמוד: 813. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1980
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/1980
קבלת תכנית01/10/1980