שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לשטח לתעסוקה

תוכנית הר/ 1934

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לשטח לתעסוקה
מספר: הר/ 1934
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד שטח שמירה על הנוף ושטח מיוחד למוסדות אזוריים לשטח לאזור תעסוקה, ושטחים לצרכי ציבור.
2. שינוי יעוד משטח לשמירה על הנוף לדרך.
3. קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת ותנאים להיתר בניה.
4. קביעת הוראות סביבתיות לבניה ולשיקום אתרים.
5.קביעת הוראות ואזורים לאיחוד וחלוקה מחדש.
6. קביעת זכויות בניה בהיקף של 150000 מ"ר שטחים עיקריים לתעסוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6421חלק11-156, 10, 16-17
6422חלק68, 70, 73, 7665
6425חלק1-2, 17-18, 203-4, 10, 19, 21
6591חלק4, 9-10, 13-14, 17, 32
6593חלק1-2, 8, 17-26, 28-403, 5-7, 9-16, 27, 41
6594חלק2-131
6622כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1645/ אשינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי א', אזור חקלאי ב' שטח לאיחוד וחלוקה מחדש ושטחשינוי
תוכניתהר/ 1711שינוי יעוד במחלף הרב מכר.שינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 370תכנית מס' 370שינוי
תוכניתהר/ 448תכנית בנין ערים מס' 448שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 832. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות10/10/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3096. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2002
קבלת תכנית16/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות103814/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95806/10/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות98605/05/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות96323/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78418/07/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92112/06/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות89210/10/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88127/06/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85411/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68324/02/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67118/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה