שינוי יעוד מאזור מגורים א' ודרך לאזור מבני ציבור מוסד חינוכי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' ודרך לאזור מבני ציבור מוסד חינוכי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מגרשים 1001, 1002, 1003,
משטחים למגורים א' לשטח מוסד חינוכי.
ב. שינוי יעוד מגרש 38 משטח מגורים א' לפ תכנית המתאר
לשטח מוסד חטינוכי.
ג. שינוי יעוד קטע החניה מס' 1 לשטח מוסד חינוכי.
ד. איחוד המגרשים הנ"ל למגרש אחד מס' 2000
אשר יעודו יהיה מוסד חינוכי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1202. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/1988
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2017. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1988. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית13/12/1987