שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים ב' בגוש 38033 חלקה 14 (חלק)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38033חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1965תאריך פרסום: 09/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1242. עמוד: 673. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית15/11/1965