שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב' ו-ג', קביעת שטחיםלצרכי ציבור

תוכנית רח/ 450/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב' ו-ג', קביעת שטחיםלצרכי ציבור
מספר: רח/ 450/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב' ו-ג', קביעת שטחיםלצרכי ציבור, בטול דרכים וחזית מסחרית והרחבה ופריצה של דרכים ושבילים חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק218, 221-222, 225, 230, 232-234, 236, 320-325, 327, 758-759, 762-763, 835-836, 880, 895, 899-912, 916-917, 939-955, 958-970, 973-977, 1054-1058, 1060-1061, 1070, 1072-1073, 1081-1082, 1088, 1099-1101, 1173, 1182-1183, 1185, 1187-1188, 1190-1191
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3258. שנה עברית: התשמו .