שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב',הרחבת דרכים.

תוכנית רח/ 400/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב',הרחבת דרכים.
מספר: רח/ 400/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב',הרחבת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות, בין רח':התקווה, זכריה מדאר, התחיה, וגוש 3698

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3705חלק353-365, 369-370
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3090. שנה עברית: התשמד .