שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חזית לחנויות באזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק
1898חלק47-50, 53-54, 61-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1965
פרסום להפקדה ברשומות16/09/1965תאריך פרסום: 16/09/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1213. עמוד: 2672. שנה עברית: התשכה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1965
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1965
קבלת תכנית24/01/1965